Zpět

Zásady zpracování osobních údajů

Vyplněním formuláře emailové adresy na stránkách www.evala.cz dochází k získání Vašich osobních údajů jejichž zpracování se řídí těmito Zásadami. Zásady si pečlivě přečtěte a v případě jakéhokoliv dotazu týkajícího se zpracování osobních údajů se obraťte na podpora@seyfor.com. Odesláním formuláře vyjadřujete, že jste se seznámili se Zásadami a rozumíte jejich obsahu.

Tyto Zásady se vztahují na námi prováděné zpracování Vašich osobních údajů, které jste nám sdělili prostřednictvím formuláře na stránkách www.evala.cz

V takovém případě jste subjektem údajů a v těchto Zásadách můžete být dále označováni jako „Vy”.

V tomto dokumentu se dozvíte:

  1. kdo je odpovědný za zpracování Vašich osobních údajů,
  2. k jakému účelu, na jakém právním základě a jak dlouho jsou Vaše osobní údaje zpracovávány,
  3. kdo má k Vašim osobním údajům přístup (další příjemci),
  4. jaká jsou Vaše práva a další důležité informace o zpracování Vašich osobních údajů.

Správce osobních údajů

Za zpracování Vašich osobních údajů je odpovědný správce. Správcem Vašich osobních údajů je v tomto případě společnost Seyfor, a.s., IČO: 01572377, se sídlem Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 7072 u Krajského soudu v Brně (dále jako „Seyfor”).

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo žádosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo chcete uplatnit nějaké ze svých práv, můžete nás kontaktovat prostřednictvím e mailové adresy podpora@evala.cz. Vaše žádosti a dotazy vyřizuje Seyfor zpravidla bezplatně. Pokud jsou žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené (zejména pokud se opakují), je Seyfor oprávněn za jejich vyřízení uložit přiměřený poplatek nebo odmítnout žádosti vyhovět.

Účel, právní základ a doba zpracování osobních údajů

Seyfor Vaše osobní údaje zpracovává manuálně i automatizovaně, a to v následujících případech a pro popsané účely:

Poskytování informací o produktu Evala

Účel zpracování

Zasílání obchodních sdělení týkajících se produktu Evala a jeho vydání.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Seyfor za tímto účelem může zpracovávat tyto následující osobní údaje:

Právní základ zpracování osobních údajů

Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Doba zpracování

Souhlas k poskytování informací o službě Evala poskyujete na dobu 1 roku a můžete jej kdykoliv odvolat.

Další příjemci osobních údajů

V odůvodněných případech může Seyfor sdělit Vaše osobní údaje níže uvedeným příjemcům:

  1. orgány veřejné moci,
  2. smluvní partneři.

Orgány veřejné moci

Orgánům veřejné moci sděluje Seyfor Vaše osobní údaje pouze na základě Vašich pokynů a dále v případech, kdy tak ukládá zákon, nebo z důvodu ochrany oprávněných zájmů Seyfor a třetích osob.

Smluvní partneři

K Vašim osobní údajům mohou mít v některých případech přístup také smluvní partneři Seyfor, pokud je to vhodné a přiměřené k účelu jejich zpracování.

Poskytovatelé nástrojů pro hromadnou komunikaci

Seyfor může Vaše osobní údaje sdílet s partnery, kteří zajišťují možnost hromadné komunikace. Mezi sdílené osobní údaje může patřit Vaše jméno a příjmení, e-mail, obchodní firma, IČO, telefonní číslo.

Poskytovatel nástroje Dynamics365

Microsoft, s. r. o. IČO: 47123737, se sídlem Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12821. Microsoft s.r.o. je součástí Microsoft Corporation

Poskytovatel nástroje MailChimp

Intuit Inc., 650-944-6000, 2700 Coast Ave, Mountain View, CA 94043

Další partneři

Seyfor může Vaše osobní údaje také sdělit dalším smluvním partnerům, pokud je to vhodné a přiměřené k účelu jejich zpracování.

Vaše práva a další důležité informace

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo žádosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete Seyfor kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy podpora@seyfor.com

Právo na opravu osobních údajů

Pokud se domníváte, že o Vás Seyfor zpracovává nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu nebo doplnění.

Právo na výmaz

Pokud požádáte o výmaz Vašich osobních údajů, Seyfor Vaše osobní údaje vymaže, jestliže (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) byl Vámi odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů, osobní údaje byly zpracovávány na základě souhlasu a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, (iv) zpracování je protiprávní, nebo (v) odpadla povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Dokud se nevyřeší jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv třetí osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, (i) které jste Seyfor poskytli a (ii) jejichž zpracování je založeno na souhlasu nebo smlouvě a (iii) které Seyfor zpracovává automatizovaně, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. V případě, že by výkonem tohoto práva byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, nebude Vám Seyfor moci vyhovět.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochranyoprávněných zájmů Seyfor či oprávněných zájmů třetích osob. V případě, že Seyfor následně neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem nebo právy a svobodami nebo že zpracování potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, zpracování bude na základě námitky bez zbytečného odkladu ukončeno.

Další důležité informace

Na činnost Seyfor jako správce osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu www.uoou.cz.