Zpět

Podmínky služby Evala

Zveřejněno dne: 14.února 2024
Účinné od: 14.února 2024

Tyto Podmínky jsou součástí Smlouvy o poskytování služby Evala, uzavírané mezi Poskytovatelem Seyfor, a. s. a fyzickou nebo právnickou osobu, která uděluje souhlas s těmito Podmínkami (Zákazníkem). Udělením souhlasu s těmito Podmínkami uzavřete Smlouvu, přičemž prohlašujete, že jste oprávněni jednat jménem Zákazníka, že jste si Podmínky důkladně přečetli, porozuměli jste jim a souhlasíte s nimi.

Služba není určena pro spotřebitele.

Poskytovatel je oprávněn Podmínky měnit a vždy platí aktuální verze zveřejněná na webových stránkách Služby. O změnách Podmínek bude Poskytovatel Zákazníka vždy informovat předem.

V rozsahu, v jakém Poskytovatel zpracovává Osobní údaje jménem Zákazníka ve smyslu GDPR, souhlasíte kliknutím na tlačítko „Souhlasím”, jiné tlačítko s obdobným významem nebo zahájením používání Služby také s Pravidly zpracování Osobních údajů.

Vymezení základních pojmů

Pojmy, použité v těchto Podmínkách, mají následující význam, není-li u konkrétního pojmu uvedeno jinak:

Účetní kancelář

je podnikatel, který splňuje kumulativně všechny následující podmínky:

 1. disponuje živnostenským oprávněním Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
 2. splňuje veškeré podmínky provozování živnosti uvedené v bodě 1 podle Živnostenského zákona, a
 3. ve Službě vedeaktivně provozuje tuto živnost účetnictví nebo mzdy alespoň pro jednu účetní jednotku jinou, než je on sám.

Autorský zákon

je zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Ceník

je ceník Poskytovatele s aktuální výší a skladbou Předplatného. Ceník je dostupný zde.

DPH

je daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

GDPR

je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Majitel

Druh Uživatelského účtu Služby, která identifikuje Uživatelský účet Zákazníka

Občanský zákoník

je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Osobní údaje

jsou osobní údaje ve smyslu čl. 4 GDPR, zpracovávané Poskytovatelem na účet Zákazníka, ke kterému dochází jako k součásti Služby.

Plán

Je Zákazníkem zvolená varianta Služby:

Plán má vliv na dostupné možnosti nastavení Zákaznického účtu a na způsob výpočtu Předplatného.

Podmínky

jsou tyto podmínky Služby. Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

Poskytovatel nebo také Seyfor

je obchodní společnost Seyfor, a. s., IČO: 01572377, se sídlem Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 7072.

Pravidla zpracování Osobních údajů

jsou Pravidla zpracování Osobních údajů, dostupná zde.

Předplatné

je cena za umožnění přístupu ke Službě Zákazníkovi.

Služba

je cloudová služba (SaaS) Evala Poskytovatele, která je dostupná prostřednictvím sítě internet a jejíž bližší popis je uveden na Webových stránkách Služby.

Smlouva

je smlouva, uzavřená mezi Zákazníkem a Poskytovatelem o poskytování Služby.

Strana nebo Strany

jsou buď kterákoliv Strana Smlouvy, nebo obě Strany Smlouvy (Poskytovatel a Zákazník).

Uživatel

je každá fyzická osoba, která má Uživatelský účet ve Službě.

Uživatel Zákazníka

je Uživatel, který byl přiřazen k Zákaznickému účtu Zákazníka.

Uživatelský účet

je účet konkrétního Uživatele Služby. Prostřednictvím Uživatelského účtu Uživatel používá Službu.

Webové stránky Služby

jsou webové stránky www.evala.cz

Zákazník

je druhá smluvní Strana Smlouvy, vedle Poskytovatele.

Zákaznická data

jsou veškerá data, včetně souborů, které Zákazník, Uživatelé Zákazníka nebo Poskytovatel s jejich pověřením nahráli do Služby.

Zákaznický účet

je účet Zákazníka ve Službě, ve kterém jsou vedené veškeré jeho údaje a prostřednictvím kterého pro sebe spravuje Službu.

Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

je zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o některých službách informační společnosti

je zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.

Zásady zpracování osobních údajů

jsou informace o tom, jak osobní údaje Uživatelů zpracovává Poskytovatel jako správce údajů. Zásady zpracování osobních údajů jsou dostupné zde.

Zkušební období

je období, během kterého je Zákazníkovi Služba zpřístupněna zdarma, na zkoušku.

Živnostenský zákon

je zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

1. Úvodní ujednání

1.1. Nadpisy ve Smlouvě slouží pouze k usnadnění orientace a nepoužijí se při její interpretaci.

1.2. Veškeré pojmy použité v jednotném čísle zahrnují též množné číslo a naopak, nevyplývá-li z kontextu konkrétního ujednání jinak.

1.3. Zákazník Službu používá prostřednictvím Uživatelů Zákazníka a jejich Uživatelských účtů. Jsou-li ve Smlouvě uvedena práva a povinnosti Zákazníka, Zákazník je odpovědný za jejich dodržování ze strany Uživatelů Zákazníka.

1.4. Uzavřou-li Strany samostatnou písemnou Smlouvu s odchylkami od Podmínek, mají ujednání samostatné písemné Smlouvy přednost.

2. Předmět a účel Smlouvy

2.1. Smlouvou se Poskytovatel zavazuje umožnit Zákazníkovi přístup ke Službě, dostupné z Webových stránek Poskytovatele, a Zákazník se po přechodu na placenou verzi zavazuje platit Poskytovateli Předplatné.

2.2. Poskytovatel nemá povinnost zpřístupnit Zákazníkovi poslední verzi Služby.

2.3. Služba a tyto Podmínky jsou určené výlučně pro podnikatele k využití Služby v souvislosti s jejich podnikatelskými činnostmi.

3. Uzavření Smlouvy

3.1. Pro uzavření Smlouvy je nejprve nutné vytvořit si Uživatelský účet.

3.2. Zákazník uzavře s Poskytovatelem Smlouvu tak, že po přihlášení do svého Uživatelského účtu na obrazovce „Kancelář“ zvolí volbu „Založit novou kancelář“ a následně vyplní Poskytovatelem požadované údaje o Zákazníkovi. Dále Zákazník udělí souhlas s těmito Podmínkami a klikne na tlačítko „Vytvořit“. Tím dojde k dokončení registrace Zákaznického účtu. Příslušný Uživatel bude automaticky přiřazen k Zákaznickému účtu nového Zákazníka v roli Majitel.

3.3. Služba bude zpřístupněna Zákazníkovi dle možností Poskytovatele postupem podle odst. 3.2 Podmínek (přiřazením Uživatele k Zákaznickému účtu).

4. Zkušební období

4.1. Po uzavření Smlouvy je Zákazníkovi Služba zpřístupněna na Zkušební období zdarma v Plánu Evala pro účetní kanceláře.

4.2. Pokud Zákazník nejpozději v poslední den Zkušebního období neprovede nákup formou výběru Plánu je poskytování Služby pozastaveno a jedná se o ukončení smlouvy ze strany Zákazníka podle odst. 22.4.

5. Výběr Plánu

5.1. V průběhu nebo po skončení Zkušebního období musí Zákazník zvolit Plán. Výběr plánu Zákazník provede klikem na tlačítko „Koupit Evalu“.

5.2. Plán Evala pro účetní kanceláře smí zvolit pouze Zákazník, který je nebo se stane Účetní kanceláří. Tuto volbu Zákazník provede prohlášením o svém statusu Účetní kanceláře. Ostatní Zákazníci musí zvolit Evala individuál.

5.3. Pokud Zákazník, který při uzavření Smlouvy prohlásil že je Účetní kanceláří ve skutečnosti Účetní kanceláří není, jedná se o podstatné porušení Smlouvy. V takovém případě je Poskytovatel oprávněn vedle odstoupení od smlouvy zpětně Zákazníkovi změnit Plán na Evala individuál a doúčtovat Zákazníkovi od počátku Smlouvy rozdíl mezi zaplaceným Předplatným a Předplatným, které by Poskytovatel vyúčtoval, kdyby si Zákazník zvolil Plán Evala individuál; Poskytovatel má navíc nárok na zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč splatné ke dni doručení písemné výzvy k zaplacení Zákazníkovi (smluvní pokuta ani její zaplacení nemají vliv na právo Poskytovatele na náhradu škody v plné výši).

6. Uživatelské účty

6.1. Uživatelský účet si může osoba založit sama na Webových stránkách Služby, nebo jej může založit jiný Uživatel. Pro založení Uživatelského účtu osoba vyplní:

 1. jméno, příjmení Uživatele,
 2. e-mailovou adresu Uživatele.

6.2. V případě, že Uživatelský účet zakládá jiný Uživatel, je na uvedenou e-mailovou adresu nově založeného Uživatelského účtu odeslán potvrzovací email. Po jeho odsouhlasení je Uživatelský účet označen za ověřený. Pokud není Uživatelský účet tímto způsobem ověřen, bude Uživatelský účet společně s veškerými osobními údaji do 30 dnů od jeho založení smazán.

6.3. Uživatel Zákazníka může skrze svůj Uživatelský účet spravovat také Zákaznický účet (včetně zrušení). Pro správu Zákaznického účtu musí mít Uživatel přidělenu roli Majitel. Uživatel Zákazníka s rolí Majitel je oprávněn zvát do Služby další Uživatele Zákazníka a udělovat jim prostřednictvím rozhraní Služby jednotlivá oprávnění (jak to Zákazníkovi umožňuje aktuální používaná verze Služby). Uživateli, který byl přiřazen k Zákaznickému účtu nového Zákazníka na základě uzavření smlouvy s Poskytovatelem dle odst. 3.2 je role Majitel přidělena automaticky.

6.4. Uživatel v roli Majitel může přiřadit roli Majitel jinému Uživatelskému účtu.

6.5. Uživatel, kterému je role Majitel přiřazena jiným Uživatelem, je před přiřazením vyzván k souhlasu s Podmínkami služby. Pokud Uživatel udělí souhlas s těmito Podmínkami stává se tento Uživatel Stranou této smlouvy. V opačném případě není role Majitele tomuto Uživateli přiřazena.

6.6. Uživatelé Zákazníka s rolí Majitel, jsou oprávněni kdykoliv zrušit Zákaznický účet a tím ukončit Smlouvu postupem podle odst. 22.3 Podmínek. Zrušení Zákaznického účtu je možné prostřednictvím funkce Zákaznického účtu.

6.7. Zákazník odpovídá za zachování důvěrnosti přihlašovacích údajů ke všem Uživatelským účtům Uživatelů Zákazníka a za správu přístupu k Uživatelským účtům Uživatelů Zákazníka a Zákaznickému účtu.

6.8. Každý Uživatelský účet může být používán pouze jedním Uživatelem Zákazníka. Přístupové údaje a Uživatelské účty jsou nepřenosné. Je zakázáno, aby Uživatelé Zákazníka sdíleli své přístupové údaje či Uživatelské účty s dalšími osobami. Porušení tohoto odstavce je podstatným porušením Smlouvy.

7. Cena a platební podmínky

7.1. Pokud si Zákazník nesjednal jiné platební období, je povinen zaplatit Předplatné vždy na začátku kalendářního měsíce za období předchozího kalendářního měsíce.

7.2. Výše a skladba Předplatného jsou uvedeny v Ceníku. Předplatné se liší podle zvoleného Plánu:

 1. v Plánu Evala pro účetní kanceláře se platí dle druhu účetní jednotky,
 2. v Plánu Evala individuál se platí za každého Uživatele Zákazníka

7.3. K Předplatnému se podle Ceníku mohou přičíst příplatky za nadměrné využívání Služby či aktivované doplňkové funkcionality uvedené v Ceníku.

7.4. Zákazník s Plánem Evala pro účetní kanceláře může kdykoliv změnit množství účetních jednotek a Zákazník s Plánem Evala individuál může kdykoliv změnit množství Uživatelů Zákazníka. Veškeré změny okamžitě ovlivňují výslednou cenu Předplatného za dané období. Výše Předplatného za platební období se vždy určí poměrnou částkou, podle doby zpřístupnění a příslušné konfigurace Služby.

7.5. Předplatné je v Ceníku i všech nabídkách Poskytovatele uvedeno bez DPH, není-li u příslušné částky výslovně uvedeno jinak. Poskytovatel k Předplatnému vždy přičte a vyúčtuje DPH v zákonné výši. Pokud se Zákazník domnívá, že je od jakýchkoli daní osvobozen, musí Poskytovateli předložit platné osvědčení nebo jiný dokument prokazující takové osvobození; jakékoli osvobození podléhá předchozímu písemnému potvrzení ze strany Poskytovatele.

7.6. Poskytovatel vystaví za každé platební období Zákazníkovi daňový doklad. Ten mu bude doručovat výlučně elektronicky, na všechny platební kontakty uvedené v Zákaznickém účtu a zároveň prostřednictvím Zákaznického účtu. Případné reklamace lze uplatnit kontaktováním technické podpory, jejíž email je uveden na Webových stránkách Služby.

7.7. Při výběru Plánu musí Zákazník zvolit způsob platby za službu:

 1. v případě, že Zákazník zvolil jako způsob platby „Platba kartou“ pak Poskytovatel na začátku každého platebního období automaticky strhne Předplatné za předchozí platební období z platební karty Zákazníka, uvedené v Zákaznickém účtu, tato částka se může každý měsíc lišit, dle konfigurace Služby či čerpaných doplňkových funkcionalit, informaci o aktuálním objemu čerpaných služeb Zákazník získá přímo ve Službě na obrazovce Předplatné > Přehled,
 2. v případě, že Zákazník zvolil jako způsob platby „Platba převodem“ pak Poskytovatel očekává připsání částky na účet Poskytovatele dle splatnosti daňového dokladu, který je splatný do 7 dnů od skončení platebního období

7.8. Zákazník může změnit způsob platby za Službu a to nejpozději 7 dní před koncem probíhajícího platebního období. Změnu je možné provést kontaktováním technické podpory, jejíž email je uveden na Webových stránkách Služby.

7.9. Zákazník je odpovědný za správnost a aktuálnost platebních údajů v Zákaznickém účtu a za to, že má na zvolené platební kartě nastavené dostatečné limity a má dostatečný zůstatek na svém platebním účtu. Nezaplacení Předplatného je podstatným porušením Smlouvy a může vést k pozastavení Služby nebo úplnému zrušení Zákaznického účtu.

7.10. Poskytovatel si vyhrazuje právo permanentně do budoucna zablokovat vytvoření Zákaznického účtu podnikatele s určitým IČO v případě, kdy podnikatel s předmětným IČO už historicky Zákaznický účet měl, došlo k jeho zrušení a Poskytovatel za takovým podnikatelem eviduje nedoplatek na Předplatném. V takovém případě se musí na vytvoření Zákaznického účtu podnikatel dohodnout s Poskytovatelem individuálně a podmínkou bude doplacení dlužného Předplatného včetně zákonného úroku z prodlení.

7.11. Zákazník nemůže splnit své platební povinnosti podle Smlouvy tím, že jakoukoli platbu složí do notářské, soudní nebo jiné úschovy; náhradní splnění platební povinnost Zákazníka je vyloučeno.

7.12. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv změnit Předplatné, pokud to Zákazníkovi nejméně 1 měsíc před skončením platebního období oznámí (například doručením aktualizovaného Ceníku). Pokud Zákazník se změnou nesouhlasí, má právo kdykoliv před uplatněním nové ceny vypovědět Smlouvu postupem podle odst. 21.3 Podmínek.

7.13. Promlčecí lhůta práva Poskytovatele na zaplacení Předplatného činí 10 let.

8. Podmínky používání Služby

8.1. Zákazník má právo používat Službu pouze v souladu s jejím obecným určením a Smlouvou.

8.2. Zákazník s Plánem Evala individuál je oprávněn používat Službu pouze pro vedení účetnictví a mezd jedné firmy/fyzické osoby.

8.3. Zákazník s plánem Evala pro účetní kanceláře je oprávněn používat Službu za účelem vedení účetnictví a mezd pro sebe a své klienty (účetní jednotky). Klientům je oprávněn zpřístupnit jejich účetní jednotku ve Službě.

8.4. Přeprodej přístupu ke Službě je zakázán.

8.5. Zákazník není oprávněn Službu pronajímat ani půjčovat třetí osobě, ani Službu předvádět veřejnosti.

8.6. Zákazník nebude žádným způsobem narušovat či obcházet technické limity Služby nebo bezpečnostní opatření softwarového vybavení a infrastruktury Poskytovatele, nezneužije cizí přístupové údaje ke Službě, nebude se snažit získat přístup ani přistupovat do těch částí Služby, ke kterým nemá patřičná oprávnění a nebude provádět kybernetické útoky na Službu.

8.7. Zákazník nebude úmyslně ani z nedbalosti přetěžovat Službu. Je zejména zakázáno používat Službu prostřednictvím robotů či automatizovaných skriptů.

8.8. Dozví-li se Zákazník o tom, že došlo ke ztrátě, odcizení nebo zneužití přístupových údajů ke Službě, že třetí osoba porušuje Podmínky nebo objeví-li jakoukoliv bezpečnostní zranitelnost či chybu Služby, zavazuje se o všech detailech okamžitě písemně informovat Poskytovatele a zároveň tyto informace nesdělit a nezpřístupnit třetí osobě a nezneužít je ve prospěch svůj nebo třetí osoby.

8.9. Zákazník nesmí v rámci Služby ukládat informace ani umožnit přenos informací, jež nápadně připomínají služby nebo aplikace třetích osob, za účelem zmatení či uvedení v omyl uživatelů internetu (phishing). Zákazník nesmí v rámci Služby šířit počítačové viry.

8.10. Zákazník neučiní nic, co by způsobilo porušení povinností Poskytovatele podle platných právních předpisů proti úplatkářství, korupci nebo praní špinavých peněz.

8.11. Zákazník je odpovědný za správnost a aktuálnost všech údajů v Zákaznickém účtu a v Uživatelských účtech Uživatelů Zákazníka.

8.12. Zákazník je povinen zajistit dodržování Smlouvy ze strany všech Uživatelů Zákazníka. V případě, že dojde k porušení Smlouvy kterýmkoliv Uživatelem Zákazníka i bez vědomí či zavinění Zákazníka, odpovídá Zákazník Poskytovateli za toto porušení jako by se jej dopustil sám.

8.13. Zákazník může přistupovat ke Službě z jakéhokoliv místa, které je připojené k síti internet a které neblokuje Službu (některé státy nebo podniky mohou přístup blokovat). Zákony a předpisy vztahující se na přístup nebo používání Služby se mohou v jednotlivých jurisdikcích lišit. Proto je výhradní odpovědností Zákazníka, aby se ujistil, že přístup ke Službě a její používání je v souladu se všemi platnými zákony a předpisy země, kde Uživatel Zákazníka zrovna používá Službu, včetně souladu se zákony o kontrole vývozu nebo zpětného vývozu Zákaznických dat.

8.14. Porušení jakékoliv povinnosti Zákazníka podle odst. 8.18.11 je podstatným porušením Smlouvy.

9. Duševní vlastnictví

9.1. Služba je Zákazníkovi poskytována výlučně jako služba (SaaS). Smlouva neopravňuje Zákazníka k tomu, aby užíval rozmnoženinu jakéhokoliv počítačového programu nebo jiného díla ve smyslu Autorského zákona, které slouží k poskytování Služby nebo je její součástí. Smlouvou Poskytovatel neposkytuje Zákazníkovi licenci ve smyslu Autorského zákona a Občanského zákoníku.

9.2. Poskytovatel zůstává výlučným vlastníkem a držitelem všech práv k veškerému duševnímu vlastnictví Seyfor, zejména všem počítačovým programům, databázím a jiným dílům ve smyslu Autorského zákona, ochranným známkám a jiným označením (včetně nezapsaných chráněných označení), technickým řešením, vynálezům, designu. Nic v této Smlouvě neopravňuje Zákazníka užívat nebo si pro sebe či třetí osobu registrovat duševní vlastnictví Poskytovatele.

10. Zpětná vazba od Zákazníka

10.1. Zákazník je oprávněn, nikoliv povinen, poskytnout Seyfor své požadavky nových funkcí, návrhy na vylepšení Služby nebo jakoukoli jinou zpětnou vazbu týkající se Služby. Zákazník uděluje Poskytovateli k veškeré poskytnuté zpětné vazbě bezúplatnou, nevýhradní, celosvětovou, neodvolatelnou licenci na dobu trvání majetkových práv autora, bez jakýchkoli množstevních či jiných omezení, k jejímu užití jakýmkoli známým způsobem za účelem zlepšování produktů a služeb Poskytovatele, včetně oprávnění licenci převést nebo k ní udělit třetí osobě podlicenci. Poskytovatel není povinen licenci využít. V souvislosti s licencí nemá Zákazník nárok na jakoukoliv licenční odměnu a takový nárok mu nevznikne ani v budoucnu.

11. Integrace s nástroji třetích stran

11.1. Pokud se Zákazník rozhodne integrovat Službu s jakýmikoli službami nebo aplikacemi třetích stran, Poskytovatel nenese odpovědnost za (a) jakékoli jednání nebo opomenutí třetí strany, včetně přístupu třetí strany k Zákaznickým datům nebo jejich používání a (b) bezvadnost Služby nebo služby či aplikace třetí strany.

12. Aktualizace Služby

12.1. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv bez předchozího oznámení aktualizovat softwarové vybavení nebo infrastrukturu sloužící k poskytování Služby. Tím může dojít k aktualizaci Služby jako takové—může například dojít ke změně, vylepšení nebo modifikaci grafického uživatelského rozhraní, nebo označení některé funkce za zastaralé a její nahrazení novou funkcí (i ke ztrátě funkce). Poskytovatel usiluje o to, aby Služba svým vzhledem, funkcemi a technickými parametry držela krok s dobou a poskytovala Zákazníkům dobrý uživatelský zážitek. Poskytovatel bude takové aktualizace provádět převážně v době plánovaných servisních odstávek. Změna Služby si může vyžádat dodatečné náklady na straně Zákazníka.

12.2. Zákazník nemá právo na aktualizace Služby.

12.3. Vydá-li Poskytovatel bezpečnostní doporučení, týkající se konfigurace Služby, upozorní na to Zákazníka a Zákazník má povinnost doporučení okamžitě provést.

12.4. Neprovedl-li Zákazník bezpečnostní doporučení podle odst. 12.3 okamžitě po přijetí upozornění, nemá práva z vad ani nárok na náhradu škody v důsledku incidentů, k jejichž zamezení bezpečnostní doporučení směřovalo.

13. Dostupnost Služby

13.1. Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz Služby. Za porušení povinnosti Poskytovatele zajistit nepřetržitý provoz Služby se nepovažuje přerušení provozu Služby vzniklé z neodvratitelných objektivních důvodů (např. odstávka elektrické energie, výpadek přípojného bodu k internetu apod.) nebo přerušení provozu z důvodu údržby Služby.

14. Údržba Služby

14.1. Poskytovatel je z důvodu údržby oprávněn kdykoliv přerušit přístup Zákazníka ke Službě.

14.2. Poskytovatel vynaloží komerčně přiměřené úsilí, aby Zákazníka o plánovaném přerušení z důvodu údržby informoval. Takové přerušení bude trvat pouze po dobu nezbytnou k provedení údržby. Zákazník je povinen strpět veškerou údržbu a opravy Služby a v této souvislosti nemá nárok na jakoukoliv kompenzaci nebo odškodnění.

15. Pozastavení

15.1. Pokud Uživatel Zákazníka (a) porušil Smlouvu nebo (b) použil Službu způsobem, o kterém se Poskytovatel důvodně domnívá, že porušuje práva třetí osoby, je Poskytovatel oprávněn vyzvat Zákazníka, aby deaktivoval příslušný Uživatelský účet Uživatele Zákazníka. Pokud Zákazník žádosti bez zbytečného odkladu nevyhoví, může tak Poskytovatel učinit sám.

15.2. Bez ohledu na jakékoli ujednání Smlouvy může Poskytovatel automaticky pozastavit Službu pro Zákazníka a všechny Uživatele Zákazníka v případě mimořádné kybernetické bezpečnostní hrozby. V takovém případě Poskytovatel vynaloží komerčně přiměřené úsilí, aby Službu znovu spustil co nejdříve (poté, co zabrání nebo ukončí bezpečnostní hrozbu).

15.3. V případě Zákazníkova podstatného porušení Smlouvy je Poskytovatel oprávněn bez předchozí výzvy zablokovat přístup Zákazníka ke Službě do doby, než Zákazník s Poskytovatelem situaci vyřeší. V takovém případě Poskytovatel upozorní Zákazníka, že došlo k omezení, včetně uvedení důvodu, který jej k omezení vedl, a vyzve Zákazníka k řešení situace. V souvislosti s výkonem práv Poskytovatele podle tohoto odstavce nemá Zákazník právo na náhradu jakékoli újmy, která by mu mohla vzniknout.

16. Beta verze Služby

16.1. Poskytovatel může nabídnout zákazníkům nové funkce či produkty, které se stále testují a vyhodnocují. Tyto funkce a produkty jsou označovány jako alfa, beta, preview, early access nebo evaluation (nebo jinými slovy či slovními spojeními s podobným významem) (souhrnně dále jako „Beta verze“).

16.2. Bez ohledu na jakékoliv ujednání této Smlouvy platí pro Beta verze následující podmínky: (a) je čistě na uvážení Zákazníka, zda bude používat jakoukoliv Beta verzi nebo bude v používání Beta verze pokračovat, (b) Beta verze nemusejí být podporovány a mohou být kdykoli změněny bez předchozího upozornění, (c) Beta verze nemusí být tak spolehlivé nebo dostupné jako standardní verze Služby, (d) Beta verze nebyly podrobeny stejným bezpečnostním testům, jaké se aplikují na Službu a (e) Poskytovatel nenese za použití Beta verze Zákazníkem odpovědnost—Zákazník ji používá na vlastní nebezpečí.

16.3. Veškeré informace, týkající se Beta verzí, jsou až do oficiálního spuštění Beta verze chráněnými informacemi Poskytovatele ve smyslu čl. 20 Podmínek.

17. Další práva a povinnosti Stran

17.1. Poskytovatel je oprávněn plnit Smlouvu také prostřednictvím třetích osob.

17.2. Strany se zavazují poskytovat si při plnění Smlouvy potřebnou součinnost. Je-li plnění Smlouvy z jakéhokoliv důvodu na straně Zákazníka ohroženo, Zákazník to bezodkladně oznámí Poskytovateli a podnikne vše, co po něm lze spravedlivě požadovat, k minimalizaci škody.

17.3. Poskytovatel a Zákazník jsou povinni oznamovat si navzájem s dostatečným předstihem veškeré podstatné informace a skutečnosti, které mohou mít vliv na plnění Smlouvy, zejména, nikoliv však výlučně, změny kontaktních či platebních údajů, zahájení insolvenčního řízení, hrozící úpadek, úpadek, zahájení exekučního řízení nebo řízení o výkonu rozhodnutí. Není-li možné informaci nebo skutečnost oznámit druhé Straně s dostatečným předstihem, protože o ní Strana nevěděla, oznámí ji Strana druhé Straně bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozvěděla nebo mohla dozvědět.

18. Komunikace Stran

18.1. Veškeré zprávy, upozornění, výzvy nebo jakákoliv jiná sdělení související s Podmínkami nebo Smlouvou je možné Straně doručovat prostřednictvím rozhraní Služby nebo na e-mailovou adresu uvedenou v Zákaznickém účtu.

18.2. Nevyžaduje-li sdělení písemnou formu, stačí je učinit prostou elektronickou formou (například emailem nebo prostřednictvím rozhraní Služby).

18.3. Sdělení opatřené alespoň prostým elektronickým podpisem je pro účely Podmínek a Smlouvy považováno za sdělení v písemné formě (například e-mail se jménem a příjmením odesílatele, nebo sdělení prostřednictvím rozhraní Služby se jménem a příjmením odesílatele). Datová zpráva, doručená Straně prostřednictvím její datové schránky ve smyslu Zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, má pro účely Podmínek a Smlouvy taktéž písemnou formu.

18.4. Sdělení Zákazníkovi doručované prostřednictvím rozhraní Služby je doručeno okamžikem, kdy je Zákazníkovi dostupné prostřednictvím jeho Zákaznického účtu.

19. Odpovědnost za škodu

19.1. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 Zákona o některých službách informační společnosti odpovědnost za obsah informací ukládaných Zákazníkem či třetími osobami. V případě, že v souvislosti s uložením nebo šířením informací Zákazníkem v rámci Služby bude vůči Poskytovateli uplatňovat práva jakákoliv třetí osoba, je Poskytovatel oprávněn neprodleně odstranit obsah informací uložených nebo šířených Zákazníkem v rámci Služby. V takovém případě nemá Zákazník právo na jejich obnovu.

19.2. Předmětem Smlouvy je umožnění přístupu Zákazníka ke Službě. Poskytovatel v souvislosti se Smlouvou odpovídá Zákazníkovi výlučně za to, že Služba bude mít pouze výslovně sjednané funkční a nefunkční vlastnosti (bude odpovídat dohodnuté specifikaci). Služba není vhodná pro žádný obecný nebo konkrétní účel. V této souvislosti je irelevantní a Poskytovatel neodpovídá za to, jaké softwarové vybavení, hardware nebo jiné prostředky k poskytnutí Služby Zákazník použije.

19.3. Není-li ujednáno jinak, řídí se práva z vadného plnění zákonnými ustanoveními, zejména ustanovením § 2099 a násl. Občanského zákoníku, vyjma výslovně vyloučených ustanovení.

19.4. Zákazník odpovídá za veškerou újmu, která vznikne Poskytovateli nebo třetí osobě v důsledku (a) obsahu nahraného jakýmkoliv Uživatelem Zákazníka do Služby nebo (b) ztráty, zneužití či odcizení přístupových údajů ke Službě, pokud k nim nedošlo zaviněním Poskytovatele.

19.5. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě Zákazníka, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení Zákazníka, za Zákaznická data, za stav ostatního programového vybavení Zákazníka a za případné zásahy třetích osob do ostatního programového vybavení Zákazníka.

19.6. V případě vzniku újmy na straně Zákazníka v souvislosti s odpovědností Poskytovatele za vady Služby, neuplatní-li se některá ze sjednaných výluk a nejedná-li se o újmu způsobenou Poskytovatelem úmyslně či z hrubé nedbalosti, se Zákazník a Poskytovatel dohodli s ohledem na Podmínky na omezení náhrady této případné újmy včetně ušlého zisku vzniklé Zákazníkovi tak, že celková náhrada újmy je omezena výší skutečně zaplaceného Předplatného Poskytovateli v posledních 3 měsících před okamžikem vzniku újmy. Smluvní Strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením Smlouvy, že úhrnná předvídatelná újma, jež by mohla Zákazníkovi v důsledku vad Služby vzniknout, může činit maximálně částku skutečně zaplaceného Předplatného Zákazníkem Poskytovateli v posledních 3 měsících.

20. Důvěrnost informací

20.1. Pro účely tohoto článku je ta Strana, která poskytla chráněné informace druhé Straně, označována jako „Poskytující strana” a ta Strana, která získala chráněné informace Poskytující strany, označována jako „Přijímající strana”.

20.2. Chráněné informace Poskytující strany jsou:

 1. obchodní tajemství Poskytující strany ve smyslu § 504 Občanského zákoníku,
 2. údaje obsažené ve smluvní dokumentaci, jejíž Stranou je Poskytující strana,
 3. její neveřejné technické a výrobní údaje, vnitřní předpisy, počítačové programy, zdrojové a strojové kódy počítačových programů, datové soubory, know-how, analýzy, algoritmy, vynálezy a objevy, stanoviska, projektové plány a koncepční materiály,
 4. údaje o její finanční nebo hospodářské situaci,
 5. její reklamní nápady a náměty,
 6. údaje o jejích zaměstnancích, zákaznících nebo obchodních partnerech,
 7. Osobní údaje, které zpracovává jako správce, nebo jako zpracovatel pro třetí osoby, a
 8. další její informace, které by průměrně inteligentní osoba považovala za důvěrné s ohledem na jejich obsah nebo způsob, jakým byly poskytnuty Přijímající straně.

20.3. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na chráněné informace Poskytující strany:

 1. které byly Přijímající straně prokazatelně známé z jiných zdrojů než od Poskytující strany, a které nebyly získány porušením povinnosti mlčenlivosti,
 2. k jejichž sdělení, zpřístupnění či použití udělila Poskytující strana Přijímající straně předchozí písemný souhlas, nebo
 3. které Přijímající strana sdělila, zpřístupnila nebo použila z důvodu povinnosti stanovené jí právním předpisem nebo orgánem veřejné moci.

20.4. Přijímající strana má povinnost zachovávat mlčenlivost o všech chráněných informacích Poskytující strany. To znamená zejména (i) nesdělit ani nezpřístupnit tyto chráněné informace třetí osobě a (ii) nepoužít je k jinému účelu než pro plnění Smlouvy.

20.5. Bez ohledu na odst. 20.4 těchto Podmínek, Přijímající strana je oprávněna zpřístupnit chráněné informace Poskytující strany třetí osobě za účelem plnění Smlouvy, a to pokud zaváže třetí osobu k povinnosti mlčenlivosti ve stejném rozsahu, v jakém je vázána sama Přijímací strana Smlouvou. Poruší-li však tato třetí osoba povinnost mlčenlivosti, odpovídá za porušení Přijímající strana Poskytující straně jako by se jej dopustila sama.

20.6. Dojde-li ke sdělení nebo zpřístupnění chráněných informací neoprávněné třetí osobě, Přijímající strana bezodkladně informuje Poskytující stranu a učiní potřebná opatření k minimalizaci škodlivých následků.

21. Zpracování osobních údajů

21.1. Zpracování osobních údajů Zákazníka a Uživatelů Poskytovatelem jako správcem osobních údajů ve smyslu GDPR se řídí Zásadami zpracování osobních údajů, které jsou dostupné z Webových stránek Služby. Zákazník je odpovědný za předání těchto informací Uživatelům.

21.2. Zpracování Osobních údajů Poskytovatelem jako zpracovatelem Osobních údajů pro Zákazníka jako správce nebo zpracovatele Osobních údajů ve smyslu GDPR se řídí Pravidly zpracování Osobních údajů. Tato Pravidla jsou součástí Smlouvy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem ve smyslu čl. 28 GDPR. Zákazník je povinen informovat Uživatele Zákazníka o existenci a obsahu Pravidel zpracování Osobních údajů.

22. Trvání a ukončení Smlouvy

22.1. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

22.2. Smlouvu je možné ukončit dohodou Stran, výpovědí nebo odstoupením od Smlouvy pro její podstatné porušení druhou Stranou.

22.3. Zákazník je oprávněn Smlouvu vypovědět kdykoliv bez uvedení důvodu zrušením svého Zákaznického účtu prostřednictvím svého Zákaznického účtu. Takové zrušení je účinné okamžitě.

22.4. Zákazník je oprávněn Smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu neprovedením nákupu Služby na konci Zkušebního období.

22.5. Zákazník má ve lhůtě 3 měsíců od zrušení svého Zákaznického účtu možnost Smlouvu obnovit obnovením svého Zákaznického účtu.

22.6. Poskytovatel je oprávněn Smlouvu vypovědět kdykoliv bez uvedení důvodu ve 12 měsíční výpovědní době, výpovědní doba počíná běžet dnem doručení výpovědi Zákazníkovi a skončí uplynutím 12 měsíců od doručení výpovědi.

22.7. Každá Strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy z důvodu jejího podstatného porušení druhou Stranou. Odstoupení je možné jedině s účinky do budoucna. Odstoupení učiněné Zákazníkem je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení Poskytovateli. Odstoupení učiněné Poskytovatelem je účinné 5. dnem ode dne doručení oznámení o odstoupení Zákazníkovi; v této 5denní době bude Služba omezena do režimu prohlížení (Zákaznická data bude možné pouze prohlížet, nikoliv editovat nebo nahrávat nová).

22.8. Výpovědní doba, nebo 5denní doba po doručení oznámení o odstoupení jsou určené k tomu, aby si Zákazník udělal zálohu Zákaznických dat.

22.9. Po skončení Smlouvy je Zákazník okamžitě povinen přestat používat Službu. Poskytovatel Službu Zákazníkovi deaktivuje a po uplynutí 3 měsíční lhůty od skončení Smlouvy veškerá Zákaznická data trvale zničí, leda by mu jejich další zpracování ukládal právní předpis; v takovém případě je bude dále zpracovávat po nejkratší nutnou dobu, ale Zákazník ztratí právo na přístup k nim (včetně předání kopie či zálohy).

23. Závěrečná ujednání

23.1. Smlouva se řídí českým právem.

23.2. Strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešit nejprve smírně. Nedosáhnou-li Strany smírného řešení sporu, budou všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní rozhodovány s konečnou platností u věcně a místně příslušného soudu podle místa sídla Poskytovatele.

23.3. Veškerá ujednání mezi Stranami, e-mailová a jiná korespondence a projevy vůle Stran učiněné před uzavřením Smlouvy jsou ve vztahu k textu Smlouvy irelevantní. Strany tímto výslovně přikazují k uvedeným materiálům při výkladu úmyslu Stran nepřihlížet.

23.4. Zákazník není oprávněn postoupit Smlouvu, její část, ani jakékoliv pohledávky za Poskytovatelem na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

23.5. Je-li nebo stane-li se kterékoli ujednání Smlouvy neúčinným nebo neplatným, zbývající ujednání Smlouvy tím nejsou dotčena. Strany se dohodly, že veškerá neplatná nebo neúčinná ujednání nahradí ujednáními platnými a účinnými se stejným obchodním a právním významem ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy je k tomu Straně doručena písemná výzva druhé Strany.

23.6. Poskytovatel vylučuje přijetí jakékoliv nabídky s dodatkem nebo odchylkou, ve smyslu poslední věty § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku.

23.7. Pokud kterákoliv Strana neuplatní nebo opomine uplatnit jakékoliv své právo, nevzdává se tím tohoto práva do budoucna a nezakládá to zavedenou praxi mezi Stranami.

23.8. Případným zánikem Zákazníka nepřechází práva a povinnosti ze Smlouvy na jeho právního nástupce.

23.9. Zákazník není slabší Stranou. Strany vylučují aplikaci §§ 558 odst. 2, 1748, 1752 odst. 2, 1763, 1799, 1800, 2389b odst. 1 a 3 a 2389c až 2389s Občanského zákoníku. Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

23.10. 23.10. Strany se dohodly, že Poskytovatel je oprávněn tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu změnit ve smyslu § 1752 Občanského zákoníku. Změnu Podmínek Poskytovatel oznámí Zákazníkovi v souladu s pravidly Podmínek o komunikaci Stran. Jakmile je Zákazníkovi doručeno oznámení o změně Podmínek, má Zákazník právo do 1 měsíce změnu odmítnout tak, že v této době vypoví Smlouvu postupem podle odst. 21.3 Podmínek.

Konec Podmínek.